Rss Feed
Facebook button
Pravo na pristup informacijama - Pleter-usluge d.o.o.

Pleter-usluge d.o.o.

Stranice trgovačkog društva Pleter-usluge d.o.o.

 

 • Službenik za informiranje
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • Naknada za pristup informacijama
 • Akti

 

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Doris Čule
mail: dcule@pleter-usluge.hr

Tel: 01/4627-912

 

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje trgovačko društvo ”Pleter-usluge” d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava nam pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu ”Pleter-usluge” d.o.o.:

-          pisanim putem na adresu: Pleter-usluge d.o.o., Čerinina 23, Zagreb,

-          elektroničkom poštom na adresu: dcule@pleter-usluge.hr

-          telefaksom na broj: 01/2334-901

-          telefonom na broj: 01/4627-912

 

Pisani zahtjev za pristup informacijama mora obavezno sadržavati:

-          naziv i sjedište tijela javne vlaste kojem se zahtjev podnosi,

-          podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

-          ime i prezime, adresu te vlastoručni potpis fizičke osobe podnositelja zahtjeva,

-          tvrtku, odnosno naziv pravne osobe koja traži informaciju i njezino sjedište.

 

Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Zahtjev za pristup informacijama – pdf

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – pdf

 

 

PONOVNA UPORABA INFORMACIJAMA

 

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama:

(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama toga Zakona.

(2) U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u

drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. ovog Zakona, navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2) način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – pdf

 

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Sukladno čl.19. st.2. tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacija kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

 

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, tijelo javne vlasti može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

 

AKTI

 

Pristup informacijama kojima raspolaže trgovačko društvo ”Pleter-usluge” d.o.o. uređen je:

- Zakonom o pravu na pristup informacijama

- Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

- Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

- Odlukom o imenovanju službenika za informiranje

 

 

POPIS ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH PROPISA KOJIMA SE REGULIRA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

 

 1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Urednički pročišćeni tekst, ”Narodne novine”, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 145/11 – RUSRH, 50/12, 80/13, 30/14, 89/14 i 152/14)
 2. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (”Narodne novine”  5/08)
 3. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina ”restorani”, ”barovi”, ”catering objekti” i ”objekti jednostavnih usluga” (Urednički pročišćeni tekst,”Narodne novine”, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
 4. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (Narodne novine 88/07, 58/08, 62/09 i 63/13)
 5. Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel (”Narodne novine” 36/12)
 6. Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata (”Narodne novine” 45/97)
 7. Zakon o trgovini (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 – OUSRH, 114/11, 68/13 i 30/14)
 8. Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/09)
 9. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09 i 8/10)
 10. Zakon o hrani (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 81/13 i 14/14)
 11. Zakon o zaštiti potrošača (Urednički pročišćeni tekst ,„Narodne novine“, broj 79/07, 125/07 – ispravak, 75/09 – Zakon o potrošačkom kreditiranju, 79/09, 89/09-ispravak, 133/09 – Zakon o platnom prometu, 78/12, 56/13 i 41/14)

Comments are closed.

VIDEO

TAGOVI

NOVOSTI


HUMANITARNOST NA DJELU


BANNERI

About Me

Ministarstvo obrane, Oružane snage RH i NATO partneri prepoznali su nas kao pouzdanog poslovnog partnera. Prepoznajte i Vi naše kvalitete i dozvolite da postanemo dio vaše priče o uspješnom poslovanju. PLETER-USLUGE d.o.o. Vaš partner.

Logo društva Pleter usluge d.o.o.

Photos

Activate the Flickrss plugin to see the image thumbnails!