Nabava

Trgovačko društvo „Pleter-usluge“ d.o.o, osnovano je Odlukom Vlade RH („Narodne novine“ br. 151/05, 92/08, 88/09 i 97/13) i u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske.

Postupci nabave roba, usluga i radova provode se sukladno Pravilniku o nabavi Društva.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Prikaz registra – 2017
Prikaz registra – 2016
Prikaz registra – 2015
Prikaz registra – 2014

PLAN NABAVE
Plan nabave za 2017.
Plan nabave za 2016.
I. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015.

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima trgovačko društvo Pleter-usluge d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Izjava o nepostojanju sukoba interesa.pdf